26 days 4h 53m 32s left for you to place an objection

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 31 januari 2020.
Algemene Voorwaarden Wozconsults, gevestigd aan Randstad 22, 1316 BM te Almere, ingeschreven bij de KvK onder nummer 83550399.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Wozconsults:
Wozconsults, ingeschreven bij de KvK onder nummer 83550399.
Overeenkomst:
Elke Overeenkomst gesloten tussen Wozconsults en de Opdrachtgever.
Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Consument:
De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht:
De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Wozconsults voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Dienstverlening op afstand:
De Overeenkomst tussen de Wozconsults en de Opdrachtgever in het kader van een door de Wozconsults georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Wozconsults

Één keer in het jaar ontvangen de woningbezitters en huurders van de gemeente waarin zij woonachtig zijn een WOZ- beschikking: een beschikking met de WOZ-waarde van hun woning. De hoogte van de belastingen die de woningbezitters c.q. huurders moeten betalen, wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde.

Wozconsults is een onderneming dat gericht is op het, namens woningbezitters en huurders, in bezwaar bij de gemeente waarin zij woonachtig zijn/in (hoger) beroep bij een ander bestuursorgaan, tegen een te hoge WOZ-waarde van hun woning. Daarnaast kan Wozconsults een bezwaar/(hoger)beroepsschrift in dienen namens de Opdrachtgever tegen de hoogte van de Erfbelasting, die door de gemeente wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.

Wozconsults staat de Opdrachtgever kosteloos bij. Wozconsults werkt op basis van een “no cure, no pay” regeling. Wanneer de gemeente (of een ander bestuursorgaan) het bezwaarschrift/(hoger)beroepsschrift (ingediend door Wozconsults) gegrond verklaart, ontvangt Wozconsults de wettelijke proceskosten vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:15 en artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De vergoeding wordt bij de gegrondverklaring van het bezwaar/(hoger)beroep door de gemeente (of de rechtbank) bepaald en benoemd. Wanneer de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan neemt Wozconsults de proceskosten op zich.

Wozconsults is, als zij gemachtigd is door de Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een (hogere) proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren

Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht hier zijn/haar medewerking aan te verlenen.

Indien Wozconsults voor een Opdrachtgever het bezwaar/(hoger)beroepsschrift indient, mag de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wozconsults, geen beslissingen nemen dan wel mededelingen doen aan de gemeente of een ander bestuursorgaan betreffende de bezwaar/(hoger)beroepsprocedure die invloed kunnen hebben op de uitkomst van het ingestelde bezwaar/(hoger)beroepsschrift.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Wozconsults en de Opdrachtgever met betrekking tot de dienstverlening aan natuurlijke personen bij de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen een WOZ-beschikking van de gemeente waarin zij woonachtig zijn, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Wozconsults, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Wozconsults en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Wozconsults zijn overeengekomen.

Indien Wozconsults niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wozconsults in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Wozconsults zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn van aanvaarding is gesteld.

Wozconsults kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wozconsults daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wozconsults anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Wozconsults niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming aanvraag en totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Wozconsults.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen de aanmelding en de benodigde gegevens of instructies minimaal 7 dagen, voor het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening, door Wozconsults zijn ontvangen.

Om zich aan te melden dient de Opdrachtgever een aanmeldformulier in te vullen op de website van Wozconsults. In het aanmeldformulier wordt de Opdrachtgever gevraagd om zijn/haar persoonsgegevens, woninggegevens (de adresgegevens, woz waarde uit de beschikking en de dagtekening), de redenen van bezwaar, de machtiging en een kopie van de beschikking van de gemeente. Nadat alle gevraagde gegevens zijn ingevuld, verzoekt Wozconsults de Opdrachtgever om het machtigingsformulier te ondertekenen. Met het ondertekenen van het machtigingsformulier kan Wozconsults de Opdrachtgever vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Na het ontvangen van de gegevens en instructies zal Wozconsults de aanvraag beoordelen. Indien Wozconsults besluit de aanvraag niet als opdracht aan te nemen, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever meedelen. De mededeling zal geschieden per e-mail. Als Wozconsults de aanvraag niet als opdracht aanneemt, is de Opdrachtgever nog steeds gebonden aan de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening. De Opdrachtgever kan Wozconsults niet aansprakelijk stellen als hij/zij zelf, door het afwijzen van de aanvraag, een bezwaar- of beroepsschrift te laat heeft ingediend.

Indien Wozconsults besluit de aanvraag als opdracht aan te nemen, er is door de aanmelding van de Opdrachtgever en de aanvaarding van Wozconsults een Overeenkomst tot stand gekomen.

Als er een Overeenkomst tot dienstverlening aan natuurlijke personen bij de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen een WOZ-beschikking, tot stand is gekomen zal Wozconsults allereest een WOZ-waardecheck uitvoeren, waarbij verschillende gegevens worden vergeleken met het taxatierapport van de gemeente. Wozconsults zal het taxatierapport opvragen bij de gemeente. Zodra Wozconsults haar onderzoek heeft afgerond en van mening is dat zij de Opdrachtgever bij kunnen staan, vangt het bezwaarproces aan. De WOZ-waardecheck van Wozconsults wordt, tezamen met de argumenten die de Opdrachtgever heeft aangedragen, gebruikt om het bezwaarschrift op te stellen, dat vervolgens bij de gemeente wordt ingediend. Zodra de gemeente een terugkoppeling geeft, zal Wozconsults de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Als een bezwaarschrift is afgewezen, kan Wozconsults -als hij beschikt over voldoende bewijs- ervoor kiezen om in beroep te gaan. Het indienen van een beroepschrift dient altijd plaats te vinden in overeenstemming met de Opdrachtgever. Ook in het beroepsproces zal Wozconsults de Opdrachtgever kosteloos bij staan.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging Overeenkomst

Wozconsults en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Wozconsults kan de Overeenkomst te allen tijde per direct opzeggen. Wozconsults zal de Overeenkomst nooit zomaar ontbinden, maar alleen als zij geen kans van slagen ziet. Wozconsults zal de Overeenkomst dan beëindigen met onderbouwing.

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst per direct opzeggen als het bezwaar- of beroepsproces nog niet is aangevangen. Een bezwaar- of beroepsproces vangt aan op het moment dat Wozconsults de Opdrachtgever meedeelt dat hij van mening is dat zij de Opdrachtgever bij kunnen staan in het proces. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt als het bezwaar- of beroepsproces reeds is aangevangen, zal Wozconsults eenmalig een minimale proceskostenvergoeding van €269,- in rekening brengen.

Annulering Overeenkomst

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever zal Wozconsults de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert tot 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht, kan hij/zij de Overeenkomst kosteloos annuleren.

In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht, zal Wozconsults extra kosten in rekeningen brengen voor de Opdrachtgever. De hoogte van deze extra kosten is afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden die Wozconsults al heeft verricht en de hoogte van de extra kosten zal daarom zo spoedig mogelijk na de annulering aan de Opdrachtgever worden doorgegeven.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Wozconsults de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wozconsults zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Wozconsults de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Wozconsults daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Wozconsults proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Wozconsults zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wozconsults kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wozconsults zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst

Wozconsults zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wozconsults heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wozconsults heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wozconsults het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Wozconsults niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Wozconsults het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Wozconsults.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Wozconsults het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever die de opdracht heeft verstrekt aan Wozconsults, mag de opdracht niet zelf uitvoeren of daarvoor een derde inschakelen. De opdracht wordt geacht uitsluitend aan Wozconsults te zijn verstrekt.

Uitvoering Diensten

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Wozconsults opgegeven termijn, die in overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De termijn wordt namelijk beïnvloed door verschillende factoren, waar Wozconsults geen invloed op kan uitoefenen. Wozconsults kan daarom niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd en het uitvoeren van de Dienst zal duren.

Indien Wozconsults gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Wozconsults heeft verstrekt.

De gegevens en instructies die de Opdrachtgever aan Wozconsults heeft verstrekt, zal Wozconsults binnen 3 maanden, na afsluiting van de opdracht, worden vernietigd. De Opdrachtgever dient dus te allen tijde een kopie van de gegevens en instructies te bewaren en kan Wozconsults niet verzoeken om de gegevens en instructies terug te geven. De opdracht is afgesloten als de gemeente een besluit heeft genomen op het bezwaarschrift of een ander bestuursorgaan een besluit heeft genomen op het (hoger) beroepsschrift én de wettelijke proceskosten aan Wozconsults zijn vergoed.

Dienstverlening op afstand

Indien Wozconsults niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Wozconsults in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Wozconsults met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Wozconsults de Dienst volledig heeft verricht.

Betaling

Betaling van de wettelijke proceskosten door de gemeente of ander bestuursorgaan vindt plaats als het bezwaarschrift/ (hoger) beroepsschrift gegrond wordt verklaard.

In het geval een opdracht betrekking heeft op een woning die de Opdrachtgever heeft geërfd en hierover erfbelasting moet betalen, zal de hoogte van de erfbelasting gebaseerd zijn op de woz waarde van de woning. Wozconsults zal dan een ander soort bezwaarschrift/(hoger)beroepsschrift moeten opstellen (dan het bezwaarschrift/(hoger)beroepsschrift tegen een Woz- beschikking). Vanwege de grote besparing en specifieke aanpak brengt Wozconsults niet alleen de wettelijke proceskostenvergoeding in rekening, maar ook een tarief van 1.5% over de besparing die voor de Opdrachtgever gerealiseerd is. Dit tarief zal worden berekend door de oude woz waarde van de woning te vergelijken met de nieuwe woz waarde van de woning. Het verschil hiertussen is de besparing, waar Wozconsults 1.5% van in rekening brengt.

In het geval de gemeente of ander bestuursorgaan een vergoeding betaalt aan de Opdrachtgever op grond van Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, vanwege een bezwaar/(hoger)beroepsschrift dat door Wozconsults is ingesteld, komt deze vergoeding toe aan Wozconsults. De Opdrachtgever is verplicht deze vergoeding binnen 14 dagen aan Wozconsults te voldoen.

Betaling van de wettelijke proceskosten door de gemeente of ander bestuursorgaan vindt plaats doordat de gemeente of ander bestuursorgaan de kosten overmaakt op een door Wozconsults aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling geschiedt achteraf: nadat Wozconsults namens de Opdrachtgever een bezwaarschrift heeft ingediend en nadat de gemeente of een ander bestuursorgaan een beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift/(hoger)beroepsschrift.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de beslissing van de gemeente, op een door Wozconsults aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

In het geval de gemeente niet binnen 14 dagen na haar beslissing overgaat tot betaling van de kosten, zal Wozconsults de gemeente een ingebrekestelling versturen met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

In het geval de gemeente na termijn van 14 dagen, genoemd in de ingebrekestelling, niet overgaat tot betaling van de kosten, is Wozconsults genoodzaakt de vordering als incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. De vordering wordt in dit geval door de gerechtsdeurwaarder verhoogd met de wettelijke geregelde incassokosten alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur.

Als de wettelijke proceskosten overmaakt naar de Opdrachtgever, gelden de bepalingen uit dit artikel eveneens voor de betaling van de kosten door de Opdrachtgever aan de Wozconsults. Indien de Opdrachtgever, ondanks eenmalige sommatie om binnen een redelijke termijn te betalen, niet betaald is hij/zij zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Wozconsults het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Wozconsults bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- Na het sluiten van de Overeenkomst Wozconsults omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Wozconsults kan worden gevergd.

Wozconsults behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Wozconsults bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Wozconsults bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- Na het sluiten van de Overeenkomst Wozconsults omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Wozconsults kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wozconsults kan worden gevergd;
- De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien Wozconsults de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Wozconsults niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Wozconsults geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Wozconsults of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wozconsults geen invloed kan uitoefenen en waardoor Wozconsults niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Wozconsults in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Wozconsults heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wozconsults zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Wozconsults als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Wozconsults zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Wozconsults ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wozconsults gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen Wozconsults en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Wozconsults kan daarom geen positief resultaat op de bewaarschrift c.q. beroepsschrift garanderen. Wozconsults garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Wozconsults is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Wozconsults. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
- Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
- Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Wozconsults is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, erfbelasting, consequenties, hypotheekverstrekking of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Wozconsults is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wozconsults is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wozconsults kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wozconsults of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Wozconsults is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Wozconsults aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wozconsults beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Wozconsults aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Wozconsults overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Wozconsults aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Wozconsults te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Wozconsults vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Wozconsults voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Wozconsults uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Wozconsults zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wozconsults en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Wozconsults en de door Wozconsults (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Auteurswet en intellectuele eigendomsrechten

Wozconsults behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Wozconsults behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wozconsults, mag de Opdrachtgever geen rapporten, adviezen, teksten, en andere documenten of informatie van Wozconsults openbaar maken.

Geheimhouding

Zowel Wozconsults als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Overeenkomst kennis is genomen.

Privacy

Wozconsults handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Wozconsults mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Wozconsults verstrekt, zal Wozconsults zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Wozconsults zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Het is Wozconsults niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Wozconsults de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Commerciële doeleinden

Indien de Opdrachtgever daar zijn/haar toestemming voor heeft verleend, kan Wozconsults (of een partner) de Opdrachtgever telefonisch benaderen voor commerciële doeleinden wat betreft belastingbesparingen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Wozconsults heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Wozconsults zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wozconsults partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Wozconsults en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 83550399.

...and discover how much money you could be saving with a proper estimate on your property