De meest voorkomende vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag of wilt u graag meer informatie over een onderwerp? Dan kunt u gerust contact opnemen met onze klantenservice.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Ja, het heeft zeker zin om in bezwaar te gaan. Een verlaging van de WOZ-waarde zorgt voor besparingen op bijvoorbeeld de OZB (onroerendezaakbelasting) en inkomstenbelasting. Op jaarbasis kunt u hierdoor tientallen tot honderden euro's besparen. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) kunt u dus duizenden euro's besparen bij een verlaging. De besparing van een aangepaste WOZ-waarde werkt namelijk ieder jaar door.

Jaarlijks gaan er ongeveer 150.000 woningbezitters in bezwaar tegen de te hoge WOZ-waarde. Hiervan wordt iets meer dan helft gehonoreerd. Ervaring leert echter dat in bezwaar gaan via een gespecialiseerd WOZ-bureau een grotere kans van slagen geeft.

Waarom moet ik een machtigingsformulier ondertekenen?

Door middel van het ondertekenen van de machtiging kan WOZConsults wettelijk gezien uw bezwaar aanvechten bij de gemeente. Uw machtiging wordt eenmalig gebruikt en alleen voor het bezwaar tegen de aanslag waarvoor u zich heeft aangemeld.

Hoelang heb ik de tijd om bezwaar te maken?

Uw bezwaar tegen de hoge WOZ-waarde moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ingediend zijn.

Binnen welke termijn moet de gemeente reageren op mijn bezwaarschrift?

Uw gemeente moet uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar reageren op uw bezwaarschrift. Hierna kan de gemeente om een uitstel vragen van 6 weken. Meestal doet de gemeente uitspraak binnen een aantal maanden.

Met welke redenen maak ik een goede kans voor een verlaging van de WOZ-waarde?

Een goede kans voor een verlaging maakt u als de gemeente bij de waardebepaling niet-vergelijkbare woningen heeft gebruikt en/of geen rekening heeft gehouden met omstandigheden die specifiek voor uw woning zijn. Hierbij een aantal veel voorkomende punten:​

In ons aanmeldformulier krijgt u een selectie met argumenten voor uw bezwaar. Hier kunt u kiezen wat voor u van toepassing is. Wij gebruiken deze redenen bij de juridische onderbouwing van het bezwaar.

Ik heb een huurhuis. Kan ik ook bezwaar maken?

Ja, ook huurders kunnen bij ons terecht. De WOZ-waarde van uw huurhuis telt voor 25% mee bij het mee bepalen van de maximale huur. Bij het verlagen van de WOZ-waarde bespaart u in dit geval niet alleen op bepaalde belastingen. Het is vaak mogelijk dat u ook een lagere huurpremie gaat betalen vanwege de verlaagde WOZ-waarde.

Hoe dit precies werkt vindt u op de website van de rijksoverheid.

Hoe komt het dat de gemeente de WOZ-waarde verkeerd kan inschatten?​

De gemeente verzamelt informatie van vergelijkbare woningen die verkocht zijn in de omgeving. Er wordt geen rekening gehouden met specifieke kenmerken van uw woning om de WOZ-waarde te bepalen.

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ betekent waarde onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van een huis, bedrijfspand of grond. Ieder jaar bepaalt de gemeente opnieuw deze waarde. Als huizenbezitter ontvangt u die in de vorm van een WOZ-beschikking.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van mijn woning?

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar onder andere de oppervlakte, inhoudsgegevens, ligging van de woning en voor welk bedrag omliggende woningen zijn verkocht.

Wanneer kan ik de aanslag beschikking verwachten van de gemeente?

U krijgt deze beschikking ongeveer tussen half januari en maart, waarbij wordt uitgegaan van de waarde op 1 januari van het jaar ervoor.

Het bezwaarschrift is opgesteld en opgestuurd. Krijg ik hier een kopie van?

U ontvangt geen kopie van het WOZ-bezwaarschrift. Vanwege slechte ervaringen in het verleden doen wij dit niet meer. Het opsturen en bijhouden hiervan kost tijd en heeft geen toegevoegde waarde voor het proces.

De punten die u in het aanmeldformulier heeft aangegeven verwerken wij in het bezwaarschrift. Het is mogelijk dat er na een WOZ-waarde check andere punten opvallen die belangrijk kunnen zijn voor het proces. Deze zullen wij ook in het bezwaarschrift verwerken.

Dit zijn veelgestelde vragen die bij ons voorkomen. Heeft u echter nog meer informatie nodig neem dan gerust contact met ons op.

085-1300679
info@wozconsults.nl

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam belastingplichtige
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Hierna te noemen ‘opdrachtgever’

Verleent hierbij volmacht aan:
Bedrijfsnaam My Legal Consultancy
Handelsnaam Wozconsults
Randstad 22 147
1316 BM Almere
KvK : 83550399
BTW nummer : NL860818809B01
Bankrekening : NL02RABO 0349848270
Telefoon : 085-1300679

Hierna te noemen: gevolmachtigde:

Machtigt hierbij, met recht van substitutie (art. 3: 64 BW), My Legal Consultancy (Wozconsults) om namens belanghebbende een bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure te voeren inzake de WOZbeschikking en aanslagen lokale belastingen. Onder bezwaarprocedure is tevens te verstaan het indienen van verzoeken tot ambtshalve vermindering (voor zover geen bezwaar meer open staat). Onder (hoger) beroepsprocedure wordt verstaan het instellen, behandelen en eventueel intrekken van het (hoger) beroep dan wel het verzet in bovengenoemde procedure;

om namens belanghebbende omtrent WOZ-beschikkingen , aanslagen onroerende zaakbelastingen en correspondentie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) informatie op te vragen bij de gemeente en andere instanties;

en voorts al het overige te doen dat in het kader van het bovenstaande noodzakelijk of nuttig kan zijn, een en ander ter beoordeling van de hierbij gemachtigde personen.

Overdracht

Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan betaalt u helemaal niks, dit is ons eigen risico en nemen de kosten voor onze rekening. Wordt het bezwaar gegrond verklaard dan ontvangt u het volledige belastingvoordeel. Het is wettelijk vastgesteld dat wanneer er een gevolmachtigde als juridische derde partij namens u optreedt, deze een proceskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 en 8:75 Awb ontvangt vanuit de gemeente. Indien de proceskostenvergoeding overgemaakt wordt naar de opdrachtgever, dan dient hij/zij de proceskostenvergoeding over te dragen aan Wozconsults, de gevolmachtigde.

Opdrachtgever beveelt hierbij zijn/haar gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken op bankrekening NL02RABO 0349848270 ter name van My Legal Consultancy (Wozconsults)

Ik heb de (algemene) (volmacht) voorwaarden van Wozconsults gelezen, en gaat daarmee akkoord

Datum: 17-10-2021
Naam:

Handtekening: