Onze werkwijze

Aanmelden duurt slechts 5 minuten. Vervolgens nemen wij al het deskundig en ingewikkeld werk uit handen.

Stappen

Aanmelden
Aanmeldingen vinden plaats via het aanmeldformulier op onze website.
Hier vult u alle benodigde informatie in.

Ondertekening
Na het aanmelden krijgt u een machtigingsformulier via e-mail. Deze dient ondertekend teruggestuurd te worden naar info@wozconsults.nl. Door middel van dit formulier machtigt u ons om namens u een bezwaar in te dienen. Ook hebben we een kopie van uw beschikking nodig.

Opmaken
Wij stellen een bezwaarschrift op. In het bezwaarschrift verwerken we onder andere de argumenten die u heeft aangegeven bij de aanmelding. Ook zullen wij een WOZ-waarde check doen. Het resultaat nemen wij mee in de bezwaar procedure. Mochten er nog vragen zijn dan nemen wij contact met u op. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden over de status van uw dossier.

Inzenden
Wij versturen het bezwaarschrift op naar de gemeente, u hoeft verder niets meer te doen.

Uitspraak
De gemeente neemt contact met ons op om een uitspraak te doen. Zodra de uitspraak bij ons bekend is wordt er een afspraak met u gepland om dit te bespreken.

Vervolgstappen
Bij ontevredenheid over de uitspraak kan er in overleg met u een beroepsprocedure worden gestart. Ook bij dit proces zullen wij u kosteloos bijstaan.

direct aanmelden

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam belastingplichtige
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Hierna te noemen ‘opdrachtgever’

Verleent hierbij volmacht aan:
Bedrijfsnaam My Legal Consultancy
Handelsnaam Wozconsults
Randstad 22 147
1316 BM Almere
KvK : 83550399
BTW nummer : NL860818809B01
Bankrekening : NL02RABO 0349848270
Telefoon : 085-1300679

Hierna te noemen: gevolmachtigde:

Machtigt hierbij, met recht van substitutie (art. 3: 64 BW), My Legal Consultancy (Wozconsults) om namens belanghebbende een bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure te voeren inzake de WOZbeschikking en aanslagen lokale belastingen. Onder bezwaarprocedure is tevens te verstaan het indienen van verzoeken tot ambtshalve vermindering (voor zover geen bezwaar meer open staat). Onder (hoger) beroepsprocedure wordt verstaan het instellen, behandelen en eventueel intrekken van het (hoger) beroep dan wel het verzet in bovengenoemde procedure;

om namens belanghebbende omtrent WOZ-beschikkingen , aanslagen onroerende zaakbelastingen en correspondentie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) informatie op te vragen bij de gemeente en andere instanties;

en voorts al het overige te doen dat in het kader van het bovenstaande noodzakelijk of nuttig kan zijn, een en ander ter beoordeling van de hierbij gemachtigde personen.

Overdracht

Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan betaalt u helemaal niks, dit is ons eigen risico en nemen de kosten voor onze rekening. Wordt het bezwaar gegrond verklaard dan ontvangt u het volledige belastingvoordeel. Het is wettelijk vastgesteld dat wanneer er een gevolmachtigde als juridische derde partij namens u optreedt, deze een proceskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 en 8:75 Awb ontvangt vanuit de gemeente. Indien de proceskostenvergoeding overgemaakt wordt naar de opdrachtgever, dan dient hij/zij de proceskostenvergoeding over te dragen aan Wozconsults, de gevolmachtigde.

Opdrachtgever beveelt hierbij zijn/haar gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken op bankrekening NL02RABO 0349848270 ter name van My Legal Consultancy (Wozconsults)

Ik heb de (algemene) (volmacht) voorwaarden van Wozconsults gelezen, en gaat daarmee akkoord

Datum: 17-10-2021
Naam:

Handtekening: