Gratis WOZ bezwaar maken

In 3 minuten kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier voor een gratis deskundig bezwaarschrift.

LET OP: Zorg dat u uw WOZ beschikking (aanslagbilet) bij de hand heeft bij het invullen van dit formulier.

Persoonsgegevens

De heer Mevrouw

 
 

Eigenaar Huurder

 

Aanslagbiljet gegevens

Houd uw aanslagbiljet bij de handReden(en):

Keuken of badkamer ouder dan 15 jaar
Ja
Nee

Heeft u de woning de afgelopen 4 jaar gekocht?
Ja
Nee

Kies wat voor u van toepassing is:
Verouderde badkamer en/of keuken
Verhoogde WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar
Ik woon naast een nabijgelegen (snel)weg
Funderingsproblemen: woning verzakt / scheuren
Ik heb last van samenscholing (daklozentehuis,hangjongeren en/of opvang voor (ex)verslaafde
Mijn woning heeft achterstallig onderhoud
Mijn woning grenst aan het spoor
Mijn woning / pand heeft een monumentale status
Ik ervaar veel overlast van een aangrenzende school
Mensen in de wijk met een identieke woning hebben een lagere WOZ-waarde
Ik heb zelfstandig een taxatie laten uitvoeren

Toelichten argumenten en overige reden(en):

Kopie van uw beschikking:

Machtiging

Voorkeur voor ontvangst van de machtiging:
Digitaal ondertekenen op deze pagina
Ontvangen per mail, printen, ondertekenen en terugsturen

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam belastingplichtige
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Hierna te noemen ‘opdrachtgever’

Verleent hierbij volmacht aan:
Bedrijfsnaam My Legal Consultancy
Handelsnaam Wozconsults
Randstad 22 147
1316 BM Almere
KvK : 83550399
BTW nummer : NL860818809B01
Bankrekening : NL02RABO 0349848270
Telefoon : 085-1300679

Hierna te noemen: gevolmachtigde:

Machtigt hierbij, met recht van substitutie (art. 3: 64 BW), My Legal Consultancy (Wozconsults) om namens belanghebbende een bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure te voeren inzake de WOZbeschikking en aanslagen lokale belastingen. Onder bezwaarprocedure is tevens te verstaan het indienen van verzoeken tot ambtshalve vermindering (voor zover geen bezwaar meer open staat). Onder (hoger) beroepsprocedure wordt verstaan het instellen, behandelen en eventueel intrekken van het (hoger) beroep dan wel het verzet in bovengenoemde procedure;

om namens belanghebbende omtrent WOZ-beschikkingen , aanslagen onroerende zaakbelastingen en correspondentie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) informatie op te vragen bij de gemeente en andere instanties;

en voorts al het overige te doen dat in het kader van het bovenstaande noodzakelijk of nuttig kan zijn, een en ander ter beoordeling van de hierbij gemachtigde personen.

Overdracht

Wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan betaalt u helemaal niks, dit is ons eigen risico en nemen de kosten voor onze rekening. Wordt het bezwaar gegrond verklaard dan ontvangt u het volledige belastingvoordeel. Het is wettelijk vastgesteld dat wanneer er een gevolmachtigde als juridische derde partij namens u optreedt, deze een proceskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 en 8:75 Awb ontvangt vanuit de gemeente. Indien de proceskostenvergoeding overgemaakt wordt naar de opdrachtgever, dan dient hij/zij de proceskostenvergoeding over te dragen aan Wozconsults, de gevolmachtigde.

Opdrachtgever beveelt hierbij zijn/haar gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken op bankrekening NL02RABO 0349848270 ter name van My Legal Consultancy (Wozconsults)

Ik heb de (algemene) (volmacht) voorwaarden van Wozconsults gelezen, en gaat daarmee akkoord

Datum: 17-10-2021
Naam:

Handtekening: